Van visie naar organisatie

Visie:

Openbare basisschool Menno ter Braak is een school waar onderwijs van kennis en vaardigheden op maat wordt aangeboden. Op deze manier komt de school tegemoet aan verschillen tussen leerlingen.  

Tevens hebben wij een pedagogische en maatschappelijke taak en vinden wij het van belang om tijd in te ruimen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de groep.  

Wij staan voor leren met en leren van elkaar.  

Op deze wijze ontwikkelen leerlingen zich tot zelfstandige en zelfredzame mensen in de sterk veranderende maatschappij.  

Hierbij past het motto van de school: De Menno Boeit! 


Betrokken

Veilige Omgeving

Leren van Elkaar

Motivatie en Interesse

Talentontwikkeling


Profilering:
Wij onderscheiden ons door goede leerlingenzorg, het werken vanuit motivatie en interesse, onze omgang met meer begaafde kinderen, het taalproject, het goede doelen project en ons popkoor. We staan met onze leerlingen midden in de samenleving door onze contacten met bewoners van het verzorgingstehuis De Meergaarden en cliënten van gehandicaptenzorg Estinea.

Ouders:
De school heeft een onderwijskundige én opvoedkundige opdracht. Goede communicatie met de ouders vinden wij daarbij erg belangrijk.

Wij hebben een open en betrokken houding naar ouders toe. Dit waarderen ouders: zij geven als sterke punten aan: de gastvrijheid, laagdrempelig, voel me welkom op school.

Externe contacten:
Wij onderhouden goede relaties met externe hulpverleners. Hierdoor wordt onze deskundigheid vergroot en is het mogelijk om extra hulp aan de kinderen. Hierbij valt te denken aan: logopedie, onderwijscoach, casusregisseur Voormekaarteam, jeugdverpleegkundige en scholen voor voortgezet onderwijs.

Organisatie:
Wij zorgen voor een veilige, rijke leeromgeving waarin de leerkracht de kinderen begeleidt, uitdaagt en stimuleert. Door coöperatieve werkvormen,  groepsoverstijgende werkvormen en doelgericht werken leren de kinderen met en van elkaar. Wij waarborgen de kwaliteit door planmatig werken, stellen van doelen, goede onderwijsleermiddelen, bekwaam personeel en goede leerlingenzorg. 

De visie is leidend voor de organisatie en inrichting van ons onderwijs. Dit is o.a. te zien door de werkplekken die in de hal en gang zijn gerealiseerd en door het doelenbord dat we ontwikkeld hebben.

In de kleutergroepen
 
Kinderen komen binnen bij hun leerkracht. Kind en ouder kunnen even aan de dag wennen door samen een spelletje te spelen. Daarna gaan de kinderen in de kring, waarin taal of reken- activiteiten plaats vinden of muziek gemaakt wordt. Dit alles rond een thema. Ook wordt dan regelmatig met de kinderen in het Engels gesproken en gezongen. In dit alles speelt de sociale ontwikkeling een rol.
Na deze kringactiviteit gaan de kinderen samen met de leerkracht overleggen welke activiteit zij gaan doen. De leerkracht biedt de kinderen een keuze in gebondenheid.
Op een dag kunnen de kinderen ook kiezen eens in het andere kleuterlokaal te spelen of te werken.
Door een goede verdeling van materialen staat niet in elk lokaal hetzelfde waardoor het aanbod veel groter is en de kinderen kunnen kiezen uit een groot scala aan ontwikkelingsmateriaal.
Dit past heel goed bij de visie van de school: het is belangrijk dat kinderen keuze hebben uit het materiaal waarmee ze willen werken. Wat past het best bij hen en hun niveau. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot en de ontwikkeling gestimuleerd. De keuze wordt zo begeleid dat alle kinderen alles krijgen aangeboden en leren kennen.
De andere momenten komen de kinderen terug bij hun eigen juf, in hun eigen groep met hun eigen klasgenootjes om daar samen verder te gaan met de dag. 
Voor de leerkrachten van de onderbouw is het door deze manier van werken noodzakelijk goed te overleggen. Zij leren immers alle kleuters kennen omdat ook de kinderen uit de andere groepen op momenten bij hen in het lokaal komen.
Zij werken met observatie en registratielijsten die zij nauwgezet invullen. Elke dag na schooltijd bespreken zij met elkaar de dag en de kinderen. Zij dragen zo een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen.
We zijn er trots op dat kleuters elkaar allemaal kennen en dat zij zich al zo snel makkelijk door de school bewegen en al snel door de andere leerkrachten gekend worden. De leerkrachten vinden het erg prettig dat zij door het vele overleg zorgen kunnen delen. 
 
In de midden en bovenbouw
Vanaf groep 3 zijn de groepen op leeftijd geformeerd. De basisvakken (taal, lezen, rekenen) worden aangeboden vanuit 'de boeken' en wordt er in schriften gewerkt. Daarnaast wordt er digitaal gewerkt met behulp van ipads, computers en/of chromebooks. 
Het groepsdoorbrekend werken zoals hierboven bij de kleuters omschreven wordt in de groepen 3 t/m 8 gedeeltelijk voortgezet. Dit gebeurt door allerlei vormen van samenwerken bij taal- reken opdrachten, het leesonderwijs en het werken vanuit de doelen.
Ook hier speelt de gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten een rol. 

De zaakvakken worden thematisch aangeboden met de (digitale) methode Faqta. Vanuit een onderwerp worden verschillende leergebieden aangeboden. Hierbij worden ook culturele activiteiten gecombineerd. Volgens de jaarplanning zijn er een aantal thema's die schoolbreed worden opgezet, ook hierbij vindt de samenwerking tussen verschillende groepen plaats.

Leerkrachten houden regelmatig kindgesprekken met de leerlingen. Vorderingen van de kinderen worden voor hen en de ouders zichtbaar in het Rapportfolio. Resultaten maar ook werkjes van de kinderen waar ze trots op zijn worden zo aan de ouders gepresenteerd.

Vakleerkrachten 
Docenten van  de Sport Federatie Berkelland geven alle gymlessen op de Menno. Op maandag is de gymles gericht op sport en spel en op vrijdag is de gymles gericht op toestellen. 
Daarnaast worden de muzieklessen ook gegeven door een vakleerkracht. Naast de klassikale les, kunnen kinderen kiezen om deel te nemen in een popkoor. Deze is opgezet in samenwerking met Popschool Drums and Dance.

Excellent leren
De kinderen leren al vanaf de kleutergroepen werken met programmeertalen op de computer. Meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen krijgen een passend onderwijsaanbod. Binnen de Faqta thema's zijn de zogenaamde 'talent tegels' bedoeld om extra verrijking te bieden voor deze kinderen.

Wat levert het de school op:

Kinderen worden uitgedaagd en volgen het onderwijs dat bij hen past. Zij zijn gemotiveerd en geïnteresseerd. Zij voelen zich veilig, ook bij een andere leerkracht, een hulpouder of een andere groep kinderen.

De eindresultaten zijn goed: op de eindtoets scoort de school boven het landelijk gemiddelde.

Ouders waarderen de school met een 8,1. Zij herkennen als sterke punten: gastvrijheid, welzijn van het kind centraal, relatie ouders/school en veiligheid.