Van visie naar organisatie

Visie:

Openbare basisschool Menno ter Braak is een school waar onderwijs van kennis en vaardigheden op maat wordt aangeboden. Op deze manier komt de school tegemoet aan verschillen tussen leerlingen.  

Tevens hebben wij een pedagogische en maatschappelijke taak en vinden wij het van belang om tijd in te ruimen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de groep.  

Wij staan voor leren met en leren van elkaar.  

Op deze wijze ontwikkelen leerlingen zich tot zelfstandige en zelfredzame mensen in de sterk veranderende maatschappij.  

Hierbij past het motto van de school: De Menno Boeit! 


Betrokken

Veilige Omgeving

Leren van Elkaar

Motivatie en Interesse

Talentontwikkeling


Profilering:
Wij onderscheiden ons door goede leerlingenzorg, het werken vanuit motivatie en interesse, onze omgang met meer begaafde kinderen, het taalproject, het goede doelen project en het MEERplein. We staan met onze leerlingen midden in de samenleving door onze contacten met bewoners van het verzorgingstehuis De Meergaarden en cliënten van gehandicaptenzorg Estinea.

Ouders:
De school heeft een onderwijskundige én opvoedkundige opdracht. Goede communicatie met de ouders vinden wij daarbij erg belangrijk.

Wij hebben een open en betrokken houding naar ouders toe. Dit waarderen ouders: zij geven als sterke punten aan: de gastvrijheid, laagdrempelig, voel me welkom op school.

Externe contacten:
Wij onderhouden goede relaties met externe hulpverleners. Hierdoor wordt onze deskundigheid vergroot en is het mogelijk om extra hulp aan de kinderen. Hierbij valt te denken aan: logopedie, onderwijscoach, casusregisseur Voormekaarteam, jeugdverpleegkundige en scholen voor voortgezet onderwijs.

Organisatie:
Wij zorgen voor een veilige, rijke leeromgeving waarin de leerkracht de kinderen begeleidt, uitdaagt en stimuleert. Door coöperatieve werkvormen,  groepsoverstijgende werkvormen en doelgericht werken leren de kinderen met en van elkaar. Wij waarborgen de kwaliteit door planmatig werken, stellen van doelen, goede onderwijsleermiddelen, bekwaam personeel en goede leerlingenzorg. 

De visie is leidend voor de organisatie en inrichting van ons onderwijs. Dit is o.a. te zien door de werkplekken die in de hal en gang zijn gerealiseerd en door het doelenbord dat we ontwikkeld hebben.

In de kleutergroepen
 
Kinderen komen binnen bij hun leerkracht. De kinderen kunnen even aan de dag wennen door een spelletje te spelen. Daarna gaan de kinderen in de kring, waarin taal of reken- activiteiten plaats vinden of muziek gemaakt wordt. Dit alles rond een thema. Ook wordt dan regelmatig met de kinderen in het Engels gesproken en gezongen. In dit alles speelt de sociale ontwikkeling een rol.
Na deze kringactiviteit gaan de kinderen samen met de leerkracht plannen op het digikeuzebord, welke activiteit zij gaan doen. De leerkracht biedt speel- en werkvormen aan en gaat met kleine groepjes in een kring voor het geven van een instructie.
Door een breed aanbod van materialen is het aanbod gevarieerd.De kleuterleerkrachten bereiden gezamenlijk de thema's voor en weten welk aanbod wordt gedaan in de beide groepen.

Het onderwijsaanbod omvat: spelactiviteiten, lees- schrijfactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, gespreksactiviteiten, constructieve activiteiten, reken- en wiskundige activiteiten. De ontwikkeling van de kinderen wordt optimaal gevolgd, besproken en gestimuleerd.  

Het Digikeuzebord is geïntegreerd in het onderwijs waarbij het werken van de leerlingen wordt gemonitord en ontwikkeling van de leerlingen in de leerlijnen wordt bijgehouden.  

We zijn er trots op dat kleuters elkaar allemaal kennen en dat zij zich al zo snel makkelijk door de school bewegen en al snel door de andere leerkrachten gekend worden. De leerkrachten vinden het erg prettig dat zij door het overleg gezamenlijk vorm geven aan het onderwijs in de onderbouw. 
 
In de midden en bovenbouw
Vanaf groep 3 zijn de groepen op leeftijd geformeerd. De basisvakken (taal, lezen, rekenen) worden aangeboden vanuit 'de boeken' en wordt er in schriften gewerkt. Daarnaast wordt er digitaal gewerkt met behulp van ipads en/of chromebooks. 
Het groepsdoorbrekend werken gebeurt door vormen van samenwerken bij taal- reken opdrachten, het leesonderwijs en het werken vanuit de doelen.
Ook hier speelt de gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten een rol. 

De zaakvakken worden thematisch aangeboden met de (digitale) methode Faqta. Vanuit een onderwerp worden verschillende leergebieden aangeboden. Hierbij worden ook culturele activiteiten gecombineerd. Volgens de jaarplanning zijn er een aantal thema's die schoolbreed worden opgezet, ook hierbij vindt de samenwerking tussen verschillende groepen plaats.

Leerkrachten houden regelmatig kindgesprekken met de leerlingen. Vorderingen van de kinderen worden voor hen en de ouders zichtbaar in het Rapportfolio. Resultaten maar ook werkjes van de kinderen waar ze trots op zijn worden zo aan de ouders gepresenteerd.

Vakleerkrachten 
Docenten van  de Sport Federatie Berkelland geven alle gymlessen op de Menno. Op maandag is de gymles gericht op sport en spel en op vrijdag is de gymles gericht op toestellen. 
Daarnaast worden de muzieklessen ook gegeven door een vakleerkracht. 

Op onze openbare school wordt vormingsonderwijs aangeboden in de bovenbouwgroepen: humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstig vormingsonderwijs. Deze lessen worden tevens door vakdocenten gegeven.

Excellent leren
De kinderen leren al vanaf de kleutergroepen werken met programmeertalen. Meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen krijgen een passend onderwijsaanbod of het gebied van de basisvaardigheden taal en rekenen. Binnen de Faqta thema's zijn de zogenaamde 'talent tegels' bedoeld om extra verrijking te bieden voor deze kinderen.

Wat levert het de school op:

Kinderen worden uitgedaagd en volgen het onderwijs dat bij hen past. Zij zijn gemotiveerd en geïnteresseerd. Zij voelen zich veilig, ook bij een andere leerkracht, een hulpouder of een andere groep kinderen.

De eindresultaten zijn goed: op de eindtoets scoort de school al een aantal jaren boven het landelijk gemiddelde.

Ouders waarderen de school met een 7,8. Zij herkennen als sterke punten:

- didactiek (leren zelfstandig werken, samenwerken en elkaar helpen)

- schoolklimaat (leerlingen voelen zich veilig, hebben het naar hun zin, gaan graag naar school)

- schoolkeuze