Privacyverklaring

AVG 28-05-2018

Stichting Oponoa

 

Inhoud

Privacyverklaring basisscholen Stichting Oponoa. 2

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie. 2

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. 2

Delen en doorgifte van persoonsgegevens. 3

Bewaartermijn. 3

Beveiliging en integriteit van gegevens. 3

Rechten van de betrokkene. 3

Klachten. 4

Contact. 4

 

 

Privacyverklaring basisscholen Stichting Oponoa

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door basisscholen van Stichting Oponoa.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Stichting Oponoa is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Onze basisscholen spannen zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Stichting Oponoa uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij basisscholen van Stichting Oponoa, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

  1. Doeleinden van de verwerking

 

Stichting Oponoa zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

▪ Het bieden van onderwijs.

▪ Het informeren van ouders/verzorgers.

▪ Het beantwoorden van uw vragen.

 

  1. Categorieën persoonsgegevens

Stichting Oponoa verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

▪ Zie Excell document

Stichting Oponoa verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

  1. Grondslag voor gegevensverwerking

Stichting Oponoa verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Stichting Oponoa, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op de basisscholen van Stichting Oponoa. Zij  verwerken uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die de basisscholen rust.

Gerechtvaardigd belang: Indien Stichting Oponoa een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is zij gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

Toestemming: Als Stichting Oponoa persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal zij uw toestemming ragen voordat de basisscholen de persoonsgegevens gaan verwerken.

            Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Stichting Oponoa kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

De basisscholen van Stichting Oponoa maken gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Stichting Oponoa verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers. Stichting Oponoa verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Stichting Oponoa geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Stichting Oponoa waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Stichting Oponoa heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Stichting Oponoa betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stichting Oponoa vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school.

U heeft de volgende rechten:

▪ Recht van inzage:

U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Stichting Oponoa over u verwerkte persoonsgegevens.

▪ Recht op rectificatie:

U heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.

▪ Recht op gegevenswissing:

U heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Stichting Oponoa deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.

▪ Recht op beperking van de verwerking:

Indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stichting Oponoa de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

▪ Recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

U kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Stichting Oponoa over te laten dragen aan een andere organisatie.

▪ Recht van bezwaar:

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Oponoa. Bij een dergelijk verzoek zal Stichting Oponoa de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

▪ Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking:

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Stichting Oponoa, kunt u dit melden bij de fg@oponoa.nl.

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Oponoa  via fg@oponoa.nl of 0545 271154/272450