Betrokken

Kind, ouders en leerkracht zijn betrokken bij het leerproces

 

Onderwijsconcept

Onze visie is leidend voor de organisatie en inrichting van het onderwijs. Door een interactief, gedifferentieerd en gevarieerd aanbod stimuleert de school de leerlingen om te willen leren. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind van nature gemotiveerd is zich te ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid

De samenwerking tussen ouder-school-kind is belangrijk voor het leerproces. Leerkrachten gaan op huisbezoek, houden oudergesprekken en ouderavonden met als doel samen met ouders goed voor de leerlingen te zorgen. Ouders participeren in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad en helpen met allerlei hand- en spandiensten.

Actief burgerschap

Wij staan midden in de maatschappij. Dit uit zich o.a. in de nauwe contacten van leerlingen met bewoners van Zorgcentrum “De Meergaarden” en het contact met de mensen uit de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking “Estinea”. Ook uit zich dit in ons jaarlijkse goede doelen project.