Betrokken

Onderwijsconcept
Door een interactief, gedifferentieerd en gevarieerd aanbod stimuleert de school de leerlingen om te willen leren. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind van nature gemotiveerd is zich te ontwikkelen.

Ouderbetrokkenheid
Leerkrachten gaan op huisbezoek, houden oudergesprekken en ouderavonden met als doel samen met ouders goed voor de leerlingen te zorgen. Ouders participeren in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad en helpen met allerlei hand- en spandiensten.

Actief burgerschap
Wij staan midden in de maatschappij. Dit uit zich o.a. in de nauwe contacten van leerlingen met bewoners van Zorgcentrum “De Meergaarden” en het contact met de mensen uit de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking “Estinea”.