De Menno boeit!

Wij zijn een school waar in principe alle kinderen naar toe kunnen gaan. Wij leveren zo een bijdrage aan integratie, een van de kerndoelen van het basisonderwijs

Visie:
Wij bieden een goede sfeer, waar kinderen zich thuis voelen. Wij willen van elk kind zijn talenten ontplooien en doen dit door het bieden van kwaliteit en veelzijdig aanbod. Wij werken adaptief en komen daarmee tegemoet aan de verschillen tussen kinderen.

Organisatie:
Wij zorgen voor een veilige, rijke leeromgeving waarin de leerkracht de kinderen begeleidt, uitdaagt en stimuleert. Door coöperatieve en groepsoverstijgende werkvormen leren de kinderen van elkaar. Wij waarborgen de kwaliteit door planmatig werken, stellen van doelen, goede onderwijsleermiddelen, bekwaam personeel en goede leerlingenzorg.

Profilering:
Wij onderscheiden ons door goede leerlingenzorg, onze omgang met meer begaafde kinderen, het taalproject, het wereldklassenproject en ons schoolorkest. We staan met onze kinderen midden in de samenleving door onze contacten met bewoners van het verzorgingstehuis De Meergaarden en cliënten van gehandicaptenzorg Estinea.
Nog meer onderscheiden wij ons door onze manier van werken. Zie hiervoor het item Ons onderwijs.

Ouders:
Wij hebben goede contacten met de ouders. Wij hebben een open en betrokken houding naar hen. De school heeft een onderwijskundige én opvoedkundige opdracht.
Goede communicatie met de ouders vinden wij daarbij erg belangrijk.

Externe contacten:
Wij onderhouden goede relaties met externe hulpverleners. Hierdoor wordt onze deskundigheid vergroot en is extra hulp aan de kinderen bieden mogelijk. Met onze hulp is opvang voor, na en tussen de schooltijd mogelijk.
Op basis van een goed leerlingvolgsysteem kunnen wij halverwege groep 8 een gefundeerd advies opstellen voor het voortgezet onderwijs.

Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen.

De school gaat bij elk kind uit van de onderwijsbehoeften, wat heeft het kind nodig. Daarvoor heeft het haar manier van werken afgestemd en ontwikkeld. De school staat goed bekend om het werken vanuit motivatie en interesse van leerlingen.
 
In de kleutergroepen
 
Kinderen komen binnen bij hun leerkracht. Kind en ouder kunnen even aan de dag wennen door samen een spelletje te spelen. Daarna gaan de kinderen in de kring,waarin taal of reken- activiteiten plaats vinden of muziek gemaakt wordt. Dit alles rond een thema. Ook wordt dan regelmatig met de kinderen in het Engels gesproken en gezongen.. In dit alles speelt de sociale ontwikkeling een rol.
Na deze kringactiviteit gaan de kinderen samen met de leerkracht overleggen welke activiteit zij gaan doen. De leerkracht biedt de kinderen een keuze in gebondenheid.
Op een dag kunnen de kinderen ook kiezen eens in het andere kleuterlokaal te spelen of te werken.
Door een goede verdeling van materialen staat niet in elk lokaal hetzelfde waardoor het aanbod veel groter is en de kinderen kunnen kiezen uit een groot scala van ontwikkelingsmateriaal.
Dit past heel goed bij de visie van de school: het is belangrijk dat kinderen keuze hebben uit het materiaal waarmee ze willen werken. Wat past het best bij hen en hun niveau. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot en de ontwikkeling gestimuleerd. De keuze wordt zo begeleid dat alle kinderen alles krijgen aangeboden en leren kennen.
De andere momenten komen de kinderen terug bij hun eigen juf, in hun eigen groep met hun eigen klasgenootjes om daar samen verder te gaan met de dag. 
Voor de leerkrachten van de onderbouw is het door deze manier van werken noodzakelijk goed te overleggen. Zij leren immers alle kleuters kennen omdat ook de kinderen uit de andere groepen op momenten bij hen in het lokaal komen.
Zij werken met observatie en registratielijsten die zij nauwgezet invullen. Elke dag na schooltijd bespreken zij met elkaar de dag en de kinderen. Zij dragen zo een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen.
We zijn er trots op dat kleuters elkaar allemaal kennen en dat zij zich al zo snel makkelijk door de school bewegen en al snel door de andere leerkrachten gekend worden. De leerkrachten vinden het erg prettig dat zij door het vele overleg zorgen kunnen delen. 
 
In de midden en bovenbouw
 
Het groepsdoorbrekend werken zoals hierboven bij de kleuters omschreven wordt in de groepen 3 t/m 8 gedeeltelijkvoortgezet. Dit gebeurt door allerlei vormen van samenwerken bij taal- reken opdrachten, het leesonderwijs en het zelfstandig werken met de taakkaarten.
Ook hier speelt de gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten een rol. 
Ook tijdens de projectweken komt het voor dat kinderen zelfstandig samenwerken met kinderen uit de andere groepen.
Leerkrachten houden regelmatig kindgesprekken met de leerlingen. Vorderingen van de kinderen worden voor hen en de ouders zichtbaar in het Rapportfolio. Resultaten maar ook werkjes van de kinderen waar ze trots op zijn worden zo aan de ouders gepresenteerd.
 
Vakleerkrachten 

Docenten van  de Sport Federatie Berkelland geven alle gymlessen op de Menno. Op maandag is de gymles gericht op sport en spel en op vrijdag is de gymles gericht op toestellen. 
Naast de sport worden de muzieklessen ook gegeven door vakleerkrachten. Als extra is er op school een schoolband en een schoolkoor waar de kinderen voor kunnen kiezen en krijgen kindern die dat willen de kans op bliokfluitlessen.
Excellent leren
De kinderen leren al vanf de kleutergroepen werken met programmeertalen op de computer. ook hiervoor zijn vakdocenten ingeschakeld.

Wat levert het de school op:

Alle kinderen worden uitgedaagd en volgen het onderwijs dat bij hen past. Er is zogezegd onderwijs op maat. Kinderen voelen zich veilig, ook bij een andere leerkracht, een hulpouder of een andere groep kinderen.