Verslag MR

Notulen zakelijke ouderavond Menno ter Braakschool:
Datum: 1 december 2016
Voorzitter: Bert Zuidersma (Oudergeleding M.R)
Notulist: Barbara Tempert (Oudergeleding M.R)
Aanwezig: Co v. Schaik  (directeur onderwijsteam 4), Marjan Wolterink (locatiecoördinator) Stephanie Kolkman, Hilde ten Thije, Lisette Lamers, Cindy Arends, , Engelien Fels, Maarten ter Woerds, Kim Forkink, Nicolette Scharenborg, Sophie Kolenberg, Sabine Molendijk.
 

 1. Jaarverslag M.R. 2015/2016

Het verslag wordt uitgedeeld en door de aanwezigen gelezen (bijlage 1). Sabine maakt de opmerking dat uit het verslag niet geheel duidelijk wordt op welke punten instemmings- dan wel adviesbevoegdheid bestaat. Ook enkele andere punten worden toegelicht. Er wordt benadrukt dat we de agendapunten vanuit het ‘modeljaarplan’ volgen, maar dat we daarnaast vooral aandacht besteden aan de zaken die op onze eigen school aan de orde zijn. Op dit moment is dat vooral de profilering van de Menno. We bespreken hoe we dat zouden kunnen doen en welke keuzes we maken in het kader van de krimp en de terugloop van het aantal leerlingen.
Samenvattend komen we tot de conclusie dat we uit moeten gaan van onze eigen kracht en visie, zorg voor een goede eerste indruk en draag uit waarvoor je staat. Niet zozeer via de media, maar vooral ook door persoonlijk contact met (eventuele nieuwe) ouders en goede mond-op-mond reclame.
 

 1. Balans 2015/2016 en Begroting 2016/2017, verslag kascontrole

Engelien Fels geeft als penningmeester van de O.R een korte toelichting op de cijfers. Opvallend is dat de koffie dubbel geboekt is, dit komt omdat deze post in het jaar 2014/2015 niet geboekt was. Daarnaast zijn de kosten voor de schoolreisjes wat lager uitgevallen door het delen van de bus.
De nieuwe directeur Co van Schaik maakt de opmerking dat er nog geld op de rekening van OPONOA staat wat teruggeboekt moet worden naar de school. Dit is het geld dat destijds is gespaard met de TSO. Maarten ter Woerds geeft als voorzitter van de O.R aan dat dit geld vorig jaar bewust is teruggestort naar Karin Tankink omdat de O.R. dit geld niet meer in beheer wilde hebben (omdat het geld niet aan de O.R toebehoort). Na de vergadering zal in een klein comité besproken worden hoe met dit geld om te gaan.
De kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden door Hilde te Thije en Sabine Molendijk. Zij zijn twee keer bij elkaar geweest. De opmerkingen na de eerste controle zijn inmiddels verwerkt. Bij de tweede controle blijven er nog 3 opmerkingen over. De balans wordt goedgekeurd.
Nicolette maakt als voormalig penningmeester een compliment naar Engelien voor de keurige opstelling van de balans en begroting.
Hilde ten Thije heeft haar termijn binnen de kascommissie erop zitten. De nieuwe kascommissie bestaat uit Sabine Molendijk en Danny Ikink (had zich voor de vergadering al aangemeld).
 

 1. Jaarverslag team

Marjan heeft een uitgebreid verslag gemaakt van alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar binnen het team van de Menno. Marjan geeft een toelichting van de belangrijkste punten, waaronder de scholing van het team, het Open Huis in januari, het medewerkers- en leerlingentevredenheidsonderzoek (was beiden erg positief) en het afscheid van de directeur. Daarnaast bespreken we de toekomst van het leerlingenaantal en de gevolgen hiervoor voor de formatie (nog geen concrete dreiging van daling van formatie). De eindscore van het Cito wordt besproken. Het jaar 2015/2016 was de score bovengemiddeld goed (boven de bovengrens).
Het team heeft zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met kwaliteitsverbetering, het verder ontwikkelen van het klassenmanagement systeem en het (leren) stellen van doelen. Ook is het team op bezoek geweest bij de andere scholen uit het onderwijsteam.  (bijlage 2)
 

 1. Voorstellen van de nieuwe directeur onderwijsteam dhr. Co van Schaik

Bert introduceert Co van Schaik, hoewel hij al eerder deze vergadering het woord kreeg. Co vertelt wat zijn eerste indruk was van de school en het team. Kort samengevat was dit een goede ontvangst, veel eenduidigheid met kleine verschillen, veel rust en een duidelijke structuur, ondanks dat er veel gebeurt. Hij heeft duidelijk de visie van de Menno terug kunnen vinden in de groepen. Er is veel deskundigheid en scholing aanwezig binnen het team. Het team is goed zelfsturend en is in staat samen problemen op te lossen. Er is een constructieve M.R. met een open sfeer.
Ook de toekomst wordt vervolgens uitgebreid besproken. Sabine vraagt naar de verschillen tussen “op den Esch” en de Menno.  Co heeft ervaring op deze school en geeft aan dat de verschillen klein zijn en een samenwerking in de toekomst wordt niet uitgesloten maar is nu nog niet aan de orde. Stephanie vraagt waarom er niet gereageerd is op het krantenartikel waarin een samenwerking op een andere locatie (Welkoop? Spieker?) werd besproken. Co geeft aan dat dit een keuze is geweest van het bestuur van OPONOA. Het krantenartikel besprak een politieke kwestie, en geen onderwijsinhoudelijke.
Wel is “profilering” een vast onderwerp op de agenda van de M.R. We realiseren ons allemaal dat we moeten zorgen voor voldoende leerlingen de komende jaren waarin het aanbod minder zal zijn. We zijn het er als team en M.R. wel over eens dat we moeten blijven gaan voor visie en kwaliteit in plaats van kwantiteit. Co bevestigt deze visie.
 

 1. Inventarisatie wensen/verwachtingen van ouders t.o.v oudergeleding M.R

De oudergeleding geeft aan dat er weinig respons komt van ouders richting de M.R. Het lijkt erop dat ouders onbekend zijn met de rol van de M.R. Door maandelijks op het infobulletin te vermelden wat er besproken is tijdens de vergadering zal er wat meer duidelijkheid komen. Een andere mogelijkheid is het informeren van de ouders over onze taken tijdens de ouderavonden aan het begin van het jaar. Het blijft lastig om aan informatie te komen als er zaken spelen en besproken worden op het schoolplein. Mogelijk is men ook gewoon tevreden over hoe het nu loopt en heeft men vertrouwen in de school en de M.R waardoor het niet nodig is contact te zoeken met de oudergeleding van de M.R.
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten. De directeur onderwijsteam, de locatiecoördinator en de voorzitter van de M.R en O.R blijven samen met de oude en de nieuwe penningmeester nog vergaderen over de TSO gelden. Een verslag en uitkomst hiervan volgt in de volgende vergadering van de M.R.
 
Eibergen, 5 december
Barbara Tempert

 
Bijlage 1
 
Jaarverslag MR Menno ter Braakschool 2015-2016
Leden MR team: Marjan Wolterink, Cindy Arends, Lisette Lamers, Marike Haarink
Leden MR ouders: Bert Zuidersma, Barbara Tempert, Sophie Kolenberg
Voorzitter: Bert Zuidersma
Secretaris: Marjan Wolterink,  Lisette Lamers
 
Belangrijke beleidstukken die het gehele jaar aan bod zijn gekomen:

 • Strategische beleidsnotitie 14-16
 • Profilering
 • Koersnotitie
 • Schoolplan

 
November 2015:
Er word gestart met de interne werving voor locatie coördinator.  Sollicitatiecommissie voert gesprek met Marjan Wolterink.
Wet op Passend Onderwijs: Besproken word hoe het ondersteuningsprofiel eruit moet zien. Waar liggen de grenzen? Wat moet je als school aankunnen?
 
Januari 2016:
CAO/taakbeleid word ingevoerd door college van bestuur. P geleding van de GMR heeft tegen gestemd, college van bestuur legt dit naast zich neer. Grootste pijnpunt hierin is dat er geen overleg mogelijk is op schoolniveau m.b.t. werktijden, er is een aanwezigheidsplicht van 8-5 uur.
BSO de Menno is gestart in school per 1 januari, dit is een voorlopige oplossing. Sterrenpalet wil de locatie klaashofweg huren van Oqido.
 
Maart 2016:
We evalueren het Open Huis; druk bezocht door zittende en nieuwe ouders. Sfeer was goed.
Verwijzingsprocedure PO-VO komt aan bod; nieuwe procedure dit jaar. Basisschool geeft advies, deze is leidend. Bij een hogere uitslag van de eindtoets dan het advies dient de basisschool het advies te heroverwegen.
 
Mei 2016:
Het college van bestuur heeft gekozen voor de opvangorganisatie Oqido. Er komt geen peuteropvang. Oqido verzorgt de informatiefolder voor/naar ouders.
Marjan Wolterink start ambulant op de maandag ter ondersteuning van Karin.
Op 12 april is er een bijeenkomst met thema ‘Rol van de MR binnen onderwijsteams’. Bert en Marjan zijn aanwezig hierbij.
Er word gesproken over het afscheid van Karin tijdens het Menno Moment.
 
September 2016:
Marike Haarink treed af als MR lid. Lisette Lamers neemt haar plaats in.
Verdeling taken directeur onderwijsteams en locatie coördinator komt aan bod.
Marjan is het aanspreekpunt, en belangrijk is dat ouders dit weten.
 
November 2016:
Vanuit OPONOA is er een Medisch protocol gekomen, vastgesteld door college van bestuur. Belangrijke wijziging: ouders moeten toestemming geven om eventuele medicijnen toe te dienen.
 
Co van Schaik is aanwezig en licht e.e.a. toe rond de discussie over samenvoegingen van scholen binnen Eibergen.
 
Bert is aanwezig geweest bij het onderwijs café. Dit is ook geweest voor leerkrachten. Vanuit deze input word een nieuw strategisch plan geschreven.

 
Bijlage 2
 
Toelichting op het Jaarverslag Team schooljaar 2015-2016
 
Visie ontwikkeling:
Deze heeft goed gestalte gekregen. Het team draagt uit waar het voor staat en weet waar het naar toe wil. Naar buiten toe heeft dit geresulteerd in een prachtige originele banner en een duidelijke Flyer.
OR en MR/ouderbetrokkenheid/ouderavonden:
De communicatie met de geledingen OR en MR is aandachtspunt geweest en de ouderavonden van de groepen hebben een andere opzet gekregen en zijn frequenter  waardoor de ouderbetrokkenheid is vergroot.
Open Huis:
In plaats van op een avond of onder de reguliere schooltijd is deze op een zaterdagmorgen gehouden. Iedereen met belangstelling voor de school was welkom. Hier werd door veel eigen ouders als nieuwe ouders en kinderen gebruik van gemaakt.
Bso de Menno
In samenwerking met de buitenschoolse opvang van Oqido kunnen kinderen nu na schooltijd ook gebruik maken van de BSO in de hal van de Menno.
 
Scholing werken met doelen/doorgaande lijn
Dit jaar heeft het team zich optimaal ingezet om de doorgaande lijn vorm te geven in klassenmanagement, leerlijnen en doelen. Eigen initiatieven hebben geleid tot goede voortgang en afspraken.
 
MIO leerkrachten:
Uit de onderliggende scores komt naar voren dat 91% van het team (zeer) gemotiveerd is,
100% (zeer) tevreden is en 84% van het team blijkt (zeer) fit te zijn.
Met betrekking tot de capaciteit blijkt dat er sprake is van een (zeer) hoge effectiviteit
Met betrekking tot de effectiviteit van de organisatie blijkt dat er deels sprake is van een
(zeer)hoge effectiviteit
Al met al resultaten om trots op te zijn!
 
Menno Moment/ afscheid directeur
Deze avond waarop kinderen optreden voor ouders was een groot succes en werd bijzonder gewaardeerd door de ouders en andere aanwezigen. Een prima presentatie van de school!
 
 
2.2          Leerling gegevens

Teldatum
01 – 10 -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totaal aantal leerlingen 245 235 228 217 215 209 205

 

 
Overzicht per leerrichting  verwijzing groep 8  2015 2016
 

Richting Aantal
Gymnasium 7
Vwo 1
Havo 6
VmboT/havo 2
Vmbo theoretische leerweg 3
Vmbo kaderberoeps 3 (waarvan 2 met leerwegondersteuning)
V.S.O. vmbo basis 1
                                                     Totaal 23

 
Cito eindtoets: goed resultaat, nu het tweede jaar achter elkaar. Cito eindtoets is in april afgenomen, eindmeting van het onderwijs.
We merken dat dit een zwaar wegend punt is bij de inspectie.
 
 

 1. Kwaliteitsverbetering

Het team heeft scholing gehad van ‘High five’ adviesbureau van Duco Creemer rondom het stellen van doelen en klassenmanagement.
Plan van aanpak en borging in document: klassenmanagement
Schoolontwikkelplan:

 • Klassenmanagment
 • Bewegen op het plein
 • Koersnotitie: werken in onderwijsteams (studie dag waarbij we elkaars scholen hebben bezocht)

 
Al met al hebben we veel om met een goed gevoel op terug te kijken.