Covid Draaiboek Sectorplan

Sectorplan Corona  

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, moet het onderwijs zich voorbereiden op een opleving van het coronavirus en de vormgeving en organisatie van het onderwijs. Er worden 4 scenario's beschreven door het Rijk. Per scenario heeft de school het draaiboek opgesteld. Dit volledige draaiboek zullen we op de website plaatsen. Dit is besproken in het team en medezeggenschapsraad. 

In het kort geven we het plan per scenario aan:  

Donkergroen:  

Geen aanpassingen in het onderwijs, alle activiteiten gaan regulier door.  

Lichtgroen:  

Geen aanpassingen in het onderwijs, alle activiteiten gaan regulier door. Er is extra aandacht voor kwetsbare leerlingen en personeelsleden.  

Oranje:  

Scholen blijven volledig open, maar maken aanpassingen:  

- Dragen van mondneusmasker voor personeel en de leerlingen van de groepen 6-8 bij verplaatsing in de school (gang). Dit geldt dus niet voor het klaslokaal. 

- Gebruik van beschermende middelen, zoals een scherm  

Groepen blijven binnen en buiten in gescheiden cohorten. Dit betekent: 

- Gebruik van verschillende ingangen  

Groep 1 en 2: ingang kleuters 

groep 3 en 4: ingang kleuterplein;  

groep 5 en 6: ingang Talent Lab 

groep 7 en 8: hoofdingang grote plein 

 

- Het houden van gescheiden pauzes  

- Geen gebruik van de hal en samenwerkplekken door verschillende groepen. 

- Geen excursies  

- Vieringen (bv Eindejaarsviering) vindt plaats in de eigen groep met de eigen leerkrachten, zonder aanwezigheid van externen/ouders  

- Het houden van afstand tussen volwassenen onderling en indien mogelijk tussen volwassenen en leerlingen  

- Geen ouders in de school, kinderen worden gebracht tot de deur  

- Kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht en gehaald van school. Indien mogelijk komen de kinderen zelfstandig naar school. 

- Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats 

- Externen in de school:  

Indien zij noodzakelijk zijn voor het primaire proces (onderwijs aan de kinderen) en in het belang van de individuele leerlingen, blijven zij welkom in de school. 

 

Rood:  

Scholen blijven open, maar niet volledig: het aantal mensen in het gebouw moet worden beperkt.  

Leerlingen die voldoen aan de doelgroepenomschrijving van de uitzonderingen, kunnen altijd naar school blijven komen. Dit betreft: Kinderen waarvan in ieder geval één ouder/verzorger in een cruciaal beroep werkzaam is en kinderen in die in een kwetsbare situatie verkeren. 

Bij het beperken van het aantal mensen in het gebouw wordt uitgegaan van halve klassen een halve week naar school; in een tweewekelijkse cyclus.  

Rooster:  

Week 1 ma-woe-vrij  

Week 2 di-do  

De indeling van deze groepen wordt gedaan op alfabetische volgorde, zodat broertjes en zusjes op dezelfde dagen op school aanwezig zijn voor het volgen van onderwijs. 

Op de dagen dat de leerlingen niet op school aanwezig zijn, wordt er gezorgd voor opdrachten die via classroom gedeeld worden. De leerlingen worden hierop voorbereid. De groepsleerkracht zorgt voor de communicatie over het schoolwerk.  

Er wordt (conform het besluit van stichting Oponoa) geen hybride onderwijs verzorgd.  

Bij elk scenario geldt: indien personeel (door ziekte) afwezig is, wordt gekeken naar een passende oplossing en indien nodig blijven groepen thuis. 

Het volledige draaiboek is in onderstaande link te lezen:

DRAAIBOEK COVID SECTORPLAN OBS MENNO TER BRAAK

Naar het overzicht